Fallback Module: DISCLAIMERBV Familie - Cookies en Privacy
x
Organisatie

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites;
www.bvfamilie.nl
www.WOWW.nu
www.voorwerkendeouders.nl
www.bondvoorfamilie.nl


Nader in dit document ‘organisaties’ genoemd.

Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de websites
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de organisaties zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen de organisaties niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisaties garanderen evenmin dat de websites foutloos of ononderbroken zal functioneren. De organisaties verwijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de organisaties links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de organisaties worden aanbevolen. De organisaties aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de organisaties niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
De organisaties behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisaties of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
De organisaties behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy & Cookie Statement


Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt je precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stichting Voor Werkende Ouders en al haar nevenwebsites, zoals BVFamilie.nl en WOWW.nu. Je dient je ervan bewust te zijn dat Stichting Voor Werkende Ouders niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.
Stichting Voor Werkende Ouders respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1 Inleiding
2 Definities
3 Hoe verzamelen wij informatie
4 Cookies
5 Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers
6 Hoe gebruiken wij deze informatie
7 Met wie delen wij deze informatie
8 De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie
9 Personen jonger dan 16 jaar
10 Beveiliging van informatie
11 Links naar websites van derden
12 Contact opnemen
13 Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

1. Inleiding
Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Voor Werkende Ouders (StVWO) en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Stichting Voor Werkende Ouders verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens mede ten behoeve van WOWW en BV Familie en aan deze initiatieven gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: StVWO).
StVWO biedt op internet, waaronder via apps, uiteenlopende dienstverlening aan gebruikers waarbij persoonsgegevens verzameld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:
voor het versturen van nieuwsbrieven;
mobiele apps;
voor aanbiedingen en kortingen;
de mogelijkheid om kaarten te kopen voor evenementen.

Het privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle dienstverlening die StVWO aanbiedt op internet en via (toekomstige) apps.
Als een gebruiker dit privacy-en cookiestatement heeft geaccepteerd op een platform van StVWO (bijvoorbeeld via de WOWW) dan geldt deze toestemming ook voor meerdere StVWO platforms (cross-domain). Voor de volgende websites geldt een cross-domzin toestemming;
voorwerkendeouders.nl
bvfamilie.nl
www.woww.nu
www.bondvoorfamilie.nl

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt StVWO gegevens over de gebruikers wanneer zij zich:
a) voor het eerst (middels een account) registreren voor de dienstverlening en als zij vervolgens van de dienstverlening gebruik maken;
b) gebruik maken van de dienstverlening (website-bezoek en app gebruik) en
c) bij elk contact tussen StVWO en de gebruiker.
Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen factureren, om de dienstverlening te verbeteren, om een profiel mee op te stellen waarmee de dienstverlening of advertenties en andere commerciële communicatie kan worden toegespitst op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker, om ondersteuning te bieden aan de gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.
StVWO heeft de verwerking van persoonsgegevens niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) omdat de dienstverlening valt onder de doelen van de stichting en daarmee geen verplichting is om te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Definities
StVWO Account • de persoonlijke registratie, bestaande uit de gebruikersnaam/emailadres en het wachtwoord, waarmee gebruiker toegang tot de dienstverlening krijgt.
Apparaten • de apparaten, zoals PCs, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.
Content • Informatie (inclusief audiovisueel materiaal, zoals films en video’s) die StVWO als onderdeel van de dienstverlening beschikbaar stelt.
Dienstverlening • de dienstverlening die StVWO op internet en via apps aanbiedt aan de gebruikers, al dan niet na betaling, via het StVWO Account, via ongeregistreerd website-bezoek en via app gebruik, en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de gebruikersvoorwaarden StVWO, zoals BV Familie en WOWW.
Gebruiker • de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die dienstverlening afneemt van StVWO.
Persoonsgegevens • elk gegeven betreffende de gebruiker, waarmee de gebruiker direct of indirect herleid kan worden, waaronder begrepen een IP-adres.
Privacy- en cookiestatement • het onderhavige privacy- en cookiestatement van StVWO.
StVWO • Stichting Voor Werkende Ouders, statutair gevestigd aan de Simon Stevinweg 39, 1401TB Bussum.

3. Hoe verzamelen wij informatie
StVWO verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren:
Direct van de betrokken persoon zelf:
bijvoorbeeld als de betrokken persoon een StVWO Account aanmaakt, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van StVWO, voor het bijwonen van of deelname aan een evenement van StVWO, deelneemt aan een video of andere uiting van StVWO, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met StVWO bijvoorbeeld vis social media, met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als StVWO Gebruikers de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op websites.

Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening:
Gebruikers hebben met hun StVWO Account toegang tot de Dienstverlening, en daarnaast kan StVWO de Dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder StVWO Account.
Van derden; Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van de Gebruiker voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. Een voorbeeld is Mollie, deze Payment Service Provider verzorgt de betalingstransacties tussen Gebruiker en diensten en producten van StVWO.

4. Cookies
Wat zijn het:
Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites van StVWO kunnen worden geplaatst op de Apparaten van Gebruiker.
Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op zijn of haar StVWO Account.
Ook van andere bezoekers van de websites van StVWO ( die niet zijn ingelogd met een StVWO account ) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites.
Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen.
Voor zover StVWO met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt StVWO:
StVWO plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn StVWO Account. StVWO kan ook cookies plaatsen ten behoeve van maken van profielen. StVWO kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door StVWO als u als bezoeker doorsurft naar websites van derden waar het StVWO-advertentienetwerk advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt StVWO gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren.
Deze derden plaatsen ten behoeve van StVWO ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe Gebruikers de Dienstverlening gebruiken zoals Google Analytics.
Cookies van andere partijen:
Cookies van derde partijen worden door derde partijen op uw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.
Derden die via de Dienstverlening cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van StVWO. Advertentienetwerken laten doorgaans zogenaamde “tracking cookies” achter op uw Apparaten. Tracking cookies stellen adverteerders in staat uw surfgedrag te volgen, zodat zij zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen tonen op websites die u bezoekt.
Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van StVWO. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van StVWO kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites van StVWO en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan de privacy & cookie statements van deze partijen op hun respectievelijke websites.
Verwijderen van cookies:
Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen.
De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser.
Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt.
Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Dienstverlening geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Dienstverlening of de Dienstverlening zelf.

5. Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers
StVWO verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:
Contactgegevens en StVWO Account:
StVWO bewaart de contactgegevens die Gebruikers opgeven als zij zich registreren voor het StVWO Account of een promotionele actie.
Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet.
Betaalgegevens:
als er een betaling moet plaatsvinden, laat StVWO – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienstverlening (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).
Informatie die door Gebruikers zelf wordt geplaatst:
StVWO kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. StVWO mag deze informatie tonen op de websites of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienstverlening te bieden of promoten.
Informatie over de opgevraagde Content:
StVWO houdt bij welke Content wordt opgevraagd met behulp van cookies en/of het StVWO Account van een Gebruiker.
Andere informatie over het gebruik van de Content en de Dienstverlening:
StVWO kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en website-bezoekers maken van de Dienstverlening, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de websites bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd. Ook kan StVWO bijhouden of en hoe de Gebruiker reageert op (interactieve) acties op websites (het meedoen door een Gebruiker aan een (nieuws)quiz, vragenlijst etc).

Informatie over reacties op e-mails:
Als StVWO e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend en/of wordt geklikt op de links die erin staan.
Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker:
bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

6. Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienstverlening te kunnen bieden:
StVWO gebruikt bijvoorbeeld het StVWO Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven (zoals naam en geboortedatum of geboortedatum van kinderen) kan worden gebruikt om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen.
Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienstverlening of gepland onderhoud (service-e-mails).

Voor de afwikkeling van de betalingen:
bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienstverlening.

Om individuele voorkeuren te identificeren en de Dienstverlening en advertenties te personaliseren:
StVWO streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor de Gebruiker. StVWO kan daarom de Content, inclusief advertenties op websites en in apps, aanpassen aan de voorkeuren van de Gebruiker en persoonlijke aanbevelingen doen. Om dit te kunnen doen, houdt StVWO een profiel bij op basis van het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die de Gebruiker opvraagt, om een beeld te krijgen van de vermoedelijke interesses van de Gebruiker. Op basis van deze interesses kan StVWO dan de Content, inclusief advertenties op StVWO-websites en in apps, (laten) aanpassen voor verschillende groepen klanten. Zo kan de Gebruiker bijvoorbeeld op basis van eerder aangevinkte favoriete onderwerpen meer over deze onderwerpen aangeboden krijgen.
StVWO kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. StVWO is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. De profielen die op deze manier worden ingezet hebben altijd betrekking op een groep van gebruikers (bijv. ‘kinderopvangorganisatie’) en zijn dus niet op individuele individuen gericht.

Voor toezending van nieuwsbrieven en acties:
StVWO kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, pushberichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails).
Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden en hun account verwijderen naar keuze.
Voor anderen dan Gebruikers geldt dat StVWO hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven door middel van een opt-in of via aanmelding via de mail.

Om de Dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren:
StVWO gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content.

Om misbruik tegen te gaan:
StVWO verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.

Voor marktonderzoek:
StVWO kan contact opnemen met Gebruikers en voormalig Gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. StVWO kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Naleving wet- en regelgeving:
informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op StVWO rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

7. Met wie delen wij deze informatie
Binnen de StVWO organisatie:
De verzamelde gegevens worden met de eigen initiatieven zoals eerder vernoemd (WOWW.nu en BVfamilie.nl) gedeeld. Deze initiatieven kunnen toegang krijgen tot deze gegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Met (andere) leveranciers van StVWO:
StVWO kan informatie over Gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, call center, incassobureau, marktonderzoeksbureau of de partij die in opdracht van StVWO betrokken is bij de technische realisatie van een website of app).

Met andere partners van StVWO:
In specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om informatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Een voorbeeld hiervan is Mollie, die verantwoordelijk is voor het innen van gelden.

Met de autoriteiten en anderen:
In uitzonderlijke gevallen kan StVWO gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als StVWO daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

8. De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie
Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door StVWO verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van StVWO via e-mail, telefoon, post en/of SMS, of hun gegevens (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.
Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen via het e-mailadres info@voorwerkendeouders.nl.

9. Personen jonger dan 16 jaar
Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als Gebruiker.
De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Gebruiker dienen in het belang van de minderjarige Gebruiker dit privacy- en cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige Gebruiker de rechten van de betreffende Gebruiker uitoefenen.
StVWO raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige Gebruiker maakt van de Dienstverlening en om dergelijke Gebruikers bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy- en cookiestatement.

10. Beveiliging van informatie
StVWO handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de websites of apps dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
Als onderdeel daarvan sluit StVWO overeenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

11. Links naar websites van derden
De Dienstverlening kan links naar websites van derden bevatten. StVWO is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

12. Contact opnemen
Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop StVWO gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden via het e-mailadres info@voorwerkendeouders.nl .

13. Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement
Het kan zijn dat StVWO in de toekomst besluit tot aanpassing van dit Privacy en cookie statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal StVWO Gebruikers hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde Privacy en cookie statement. Gebruikers wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken op wijzigingen. Dat kan eenvoudig door na te gaan of de onderstaande referentie is aangepast sinds het vorige gebruik van de Dienstverlening. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de betreffende StVWO-website of -app geraadpleegd worden.